Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GPDR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä                                                                                                                                                             Tmi Annamari Korkeakoski /HyväNyt (1985179-6)                                                                                                      Yhteystiedot:  Lammilantie 5  61310 Panttila                                                                                                                                                        

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Annamari Korkeakoski  

Lammilantie 5    61310 Panttila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                +358 40 5242 877                                                                                                                                        hyvanyt@gmail.com

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Annamari Korkeakoski                                                                                                                                                    Kuten yllä

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

- Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella                                                                              - Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)

 Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

- asiakassuhteen hoitaminen                                                                                                                                                - palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

- nimi                                                                                                                                                                    - osoite                                                                                                                                                                                 - - sähköposti                                                                                                                                                                          - puhelinnumero

Asiakastiedot

- tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

Markkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

- henkilön nimi                                                                                                                                                                      - yrityksen nimi                                                                                                                                                                      - sähköposti

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:      Annamari Korkeakoski                                                                                                                                        Aapiskuja 1 H 23                                                                                                                                                                  61330 Koskenkorva                                                                                                                                                            358 40 5242 877                                                                                                                                              hyvanyt@gmail.com

 Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suosutumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus / kantelu  tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

- asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä                                                                                                                - asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta                                                                                                                    - asiakkaalta itseltään mm. messuilla kerätyn lomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Tmi Annamari Korkeakoski / HyväNyt ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Asiakastietoja säilytetään välttämättömiltä osin kuten kirjanpitolaki velvoittaa. 

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle sähköpostitse tai puhelimitse. 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asikasrekisteriä käsittelevät Tmi Annamari Korkeakoski / HyväNyt työntekijät.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietosuojajärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Olemme varmistannet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.